މުޙައްމަދު ޢަހުމަދުފުޅު (ޗެއަރޕާސަން) – ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަޙުމަދު ޔާސިރު –  ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަޙުމަދު ޙުސައިން – ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޢަބްދުﷲ – ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢަބްދުލްވާޙިދު މުޙައްމަދު – ޅ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ޢަލީ – ޅ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

މުޙައްމަދު ޙުސައިން – މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް

ހުސައިން އަހުމަދުފުޅު – މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް