މުޙައްމަދު ނިޒާރު އިބްރާހިމް (ޗެއަރޕާސަން) – ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުޙައްމަދު ޢަހުމަދު – ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަޙުމަދު ޔާސިރު –  ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަޙުމަދު ޙުސައިން – ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޢަބްދުﷲ – ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢަބްދުﷲ އާދަމް – ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޔާސީން ޢަބްދުﷲ – ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުމާމު މުޙައްމަދު – ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢަބްދުލްވާޙިދު މުޙައްމަދު – ޅ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ޢަލީ – ޅ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް