ރަށުގެ ބޮޑުމިން41807701'
އާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން1850112'
އާބާދީ719
ގޭބިސީގެ ޢަދަދު107
މިސްކިތްތަކުގެ ޢަދަދު3
ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްކުނި އަންދައިގެން
ބަނދަރުގެ ހާލަތުބަނދަރު ހަދާފައި
ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިން (ބަނދަރު ހަދާފައިވާނަމަ)300'×200'
ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު1
ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު2
ޕްރީސްކޫލްގައި ކިޔަވާކުދިންގެ ޢަދަދު32
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުނެތް
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ހިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދުނެތް
ޔޫތު ސެންޓަރގެ ޢަދަދު (ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ)ނެތް
ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑު ތަކުގެ ޢަދަދު (ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ)2
ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރައިގެ އަދަދު4
ރަށުގައި ހިންގާ ސައިހޮޓާ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ އަދަދު2
ރަށުގައި ހިންގާ ކުންފުނީގެ އަދަދުނެތް
މަގުތައް ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައްތީގެ ޢަދަދު13
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު5
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވައިގެ އުޅަނދު ފަހަރުނެތް
ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދުނެތް