ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ. ނައިފަރުގައި ބޭއްވުނު ‘މިނިވަން 50’ ގެ ހަރަކާތްތައް