މިދަންނަވާ ކަންތައް 20 މެއި 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 28/2016 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ (ދެވަނަ ދައުރުގެ 120 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފިޠުރު ޢީދާގުޅުވައިގެން ޅ. ނައިފަރު “ސެންސް” ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނައިފަރުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ އެހީއެއްގެގޮތުގައި 3,000/- (ތިންހާސް ރުފިޔާ) ދިނުމަށް ނިންމުން.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިޔަށް އޮތް 3 އަހަރަށް (2017، 2018، 2019) ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުން.