މިދަންނަވާ ކަންތައް 05  ޖުލައި 2016 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 26/2016 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ (ދެވަނަ ދައުރުގެ 118 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފާދިއްޕޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި 2015 ވަނައަހަރު ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ނެޝަނަލް ޓޮޕްޓެން އަށް އެރި ދަރިވަރުންނަށް ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ލެޕްޓޮޕެއް ދިނުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމަވާފައިވާތީ ، މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިޢްލާން ކޮށްގެން ބިޑް އެވޯޑް ކުރި ކްލިކް ކޮމްޕިޔުޓަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ 15 ލެޕްޓޮޕްގެ ބިލް ދެއްކުމަށް ބިލްގައިވާ -/73140 ( ތޭހަތްތަރިހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ) ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުން.