މިދަންނަވާ ކަންތައް 03 އޯގަސްޓް 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 29/2016 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ (ދެވަނަ ދައުރުގެ 121 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި ސަލާމް ލޯންޗް މާލެއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެއްގިޔަރު ހަލާކުވެގެން، ގިޔަރު މަރާމާތުކޮށްދިނުމަށް ޔަމަހާ ސޭލްސް ސެންޓަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންގައިވާ 44,709/36 (ސައުރަޔާޅީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަރުފިޔާ/ސަތިރީސްލާރި) އާއި، މަސައްކަތުގެ އަގުކަމަށް އަންދާޒާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ 2500/- (ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ، ޖުމްލަ 47,209/36 (ސަތާޅީސްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަރުފިޔާ/ސަތިރީސްލާރި) އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުން.

ކީރިތިޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ 31 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ފާދިއްޕޮޅުން ބައިވެރިވާގޮތަށް ނިންމުން.