މިދަންނަވާ ކަންތައް 04 ޖޫން 2017 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 28/2017 ވަނަ ޖަލްސާ ( ކުއްލި ޖަލްސާ 1 ) (ތިންވަނަ ދައުރުގެ 1 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  • 03 ޖޫން 2017 ގައި  އަލަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލަރުންނަށް، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނައިފަރު ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ޤަރާރު ( ޤަރާރުނަމްބަރ 01/2017) އާއި  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނައިފަރު ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންނަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލް ކުރުމުގެ ޤަރާރު( ޤަރާރު ނަމްބަރ 02/2017) ފާސްކުރުން.