ތިރީގައި އެވަނީ ފާދިއްޕޮޅު ވިނަވި ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަތީތަޢުލީމުގެ އެހީގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު ވިނަވި ސްކީމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޢިއުލާން

ފާދިއްޕޮޅު ވިނަވި ސްކީމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

ފާދިއްޕޮޅު ވިނަވި ސްކީމްގެ އުޞޫލު (އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށް)

ފާދިއްޕޮޅު ވިނަވި ސްކީމްގެ އުޞޫލު (މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުނަށް)