މިދަންނަވާ ކަންތައް 06 ޖުލައި 2017 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 32/2017 ވަނަ ޖަލްސާ (ތިންވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  • ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް، ޚިދުމަތުގެ އަގު ނެގުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން.
  • ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުރަށްވެހިގެ-1 އިން ނީލަކިއުމަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް، ކައުންސިލުން ޖަހާފައިވާ ފެށޭ އަގުތަކަށްވުރެ ދަށްނޫން އަގުތަކެއްގައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ފާސްކުރުން.