މިދަންނަވާ ކަންތައް 23 ޖުލައި 2017 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  • ޒިޕިއަސް އަދި ޒިޕިއަސް ޔޫތް ޒެސްޓާއި ޅ. އަތޮޅުމަދްރަސާ ގުޅިގެންބާއްވާ، ޅ. އަތޮޅު މަދްރަސާގެ އިންޓަރހައުސް ކުޅިވަރު މުބާރާތަށް އެހީއަކަށް އެދި ޒިފިއަސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން -/5000ރ. ގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ދޭން ފެންނަކަމަށާ، މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި، އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދޭ ފައިސާ ( ކޯޑް ނަމްބަރު: 014 223 ) އަށް މިފައިސާ އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމުން.

ކުލީ ދަތުރުތަކަށް ލޯންޗް ބޭނުންކުރަންޖެހޭތީ، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ “ސަލާމް” ލޯންޗަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކެޕްޓަނުންނާ ފަޅުވެރިން ބޭނުންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާ، މިހެން މިކަން އިންތިޒާމް ކުރަންޖެހެނީ، ސިވިލްސަރވެންޓް މުވައްޒަފުން ސަލާމް ބުނުމާ ޗުއްޓީ ނެގުމާގުޅިގެން، ލޯންޗް ދަތުރު ލިބެން އޮންނަ ދުވަހު، ދަތުރުކުރެވޭގޮތް ނުވެ، އާމްދަނީ ލިބެން އޮންނަ މަގު ބަންދުވާތީއާ، މިކަމަށް އޮތް ޙައްލަކީ، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކެޕްޓަނުންނާއި ޑްރައިވަރުން ހޯދުންކަމަށް ފެންނާތީ، 2 ޑްރައިވަރާއި 4ފަޅުވެރިން ނަގަން ފެންނަކަމަށާ، މި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އުޖޫރަ ދޭން ފެންނަނީ، ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށާ، މިގޮތުން އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ފެންނަނީ، މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޑްރައިވަރަކަށް -/350ރ. ކަމަށާ، ފަޅުވެރިޔަކަށް -/200ރ. ކަމަށާ، އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން.