މިދަންނަވާ ކަންތައް 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 38/2017 ވަނަ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ) ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ޅ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ 5112 ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު ފާސްކުރުން

ޅ. އަތޮޅުމަދްރަސާގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމުދިނުމަށް ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތުގައި -/3500 ރ. (ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް އެޕްރޮގްރާމަށް ދިނުމަށް ނިންމުން

ފާދިއްޕޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ފަންޑް ގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ފެންނަކަމަށާއި، މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާގޮތަށް މިފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ފާސްކުރަން ނިންމުން.

ސަލާމް ލޯންޗް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ހޯދާ ކޮންޓްރެކްޓް ފަޅުވެރިންނާ ޑްރައިވަރުން ހަޔަރ ކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމުންވެސް މީހުން ކުރިމަތި ނުލާތީ، އިޢުލާންކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ލިބެންދެން (ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު 35000.00ރ އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ) 3 ފަރާތުން އަގުބަލައިގެން ޚިދްމަތް ހޯދަންފެންނަކަމަށް ނިންމުން

ވިނަވި ސްކީމުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް މިހާރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ކޮމެޓީ އުވައިލަން ފެންނަކަމަށާއި، މީގެފަހުން އެއެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާ ފަރާތަކީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެންނަކަމަށް ނިންމުން

ފާދިއްޕޮޅު ވިނަވި ސްކީމުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޭ އެހީ ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޟް އޮތްތޯ ބެލުމަކީ، ކިޔަވައިދޭ މުއައްސަސާއިން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާ، ފައިސާ ދޫކުރާ ފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭނީ، ކޯހުން ޕްލޭސްމެންޓް ލިބިފައިވޭތޯއާ އަނބުރައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިފަރާތެއްކަން، ކަމަށް ފެންނާތީ، ކޯސްފުރިހަމަ ކުރުމާއިމެދު، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީއެއް، އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން އޮތުމުން، ބޭކާރު ތަކްލީފެއް ދަރިވަރަށް އުފުލަން ޖެހޭކަމަށް ފެންނާތީ، އެއީ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ލިޔުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމުން.