މިދަންނަވާ ކަންތައް 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 40/2017 ވަނަ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ) ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަތޮޅު ރަށްވެހިގެ 1 އަށް ފަރުނީޗަރ ހޯދުމުގެ  މުޢާމަލާތުގެ އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން

ޒަމާނީ ބަށިބޯލް ޒޯން މުބާރާތުގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން ތިއްބެވުމަށް، 2 ރޫމް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި، އެފަދަ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރާ ފަދަ ރޫމެއް މިވަގުތު މިއިދާރާގެ ޢިމާރާތްތަކުގައި ތައްޔާރުވެފައި ނުވުމާއެކު، އެމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުން ތިއްބެވުމަށް 2 ކޮޓަރި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކައުންޓްތަކަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގސަރވިސް ނެގުމަށްޓަކައި ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޤަރާރު ތަކާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ފާސްކުރުން