މިދަންނަވާ ކަންތައް 25 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 42/2017 ވަނަ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ) ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް އެލްޖީއޭއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް، ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރުން
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ފުރިހަމަ ނުކުރެވި ގިނަ ހަރަކާތްތައް ހުރުމާއެކު، އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް އިސްކަން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އެކްޓިވިޓީތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނިންމުމަށް ފާސްކުރުން