ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 27 އޮކްޓޫބަރ 2017 އިން 01 ނޮވެމްބަރ 2017 އަށް މާލެ އަދި ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤައުމީ މަންސަ ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ މިމަހާސިންތާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މިދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ހުޅުވާލެވިފައިވާ މާހައުލެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމެވެ. އަދި ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަކީވެސް މިބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދެކެވެ.

އެކި ޖަމިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލްތައް ބައިވެރިވާ މި ބައްދަލުވުމުގައި އެކި ހާދިސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މައިގަނޑު ހަތަރު ކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށް މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.