މިދަންނަވާ ކަންތައް 14 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 43/2017 ވަނަ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ) ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނައިފަރު ދަޢުވާ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަޢުހީދުލް ޤުރުއާން ކުލާހުގެ 4 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ވަނަވަނަ އަށް އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެހީދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލްގެ ދަށުން ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބިޑްކޮމެޓިއަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރުން

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޅ. ނައިފަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި އަދި ޤާރީ ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގުމަށާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރސްގެ ބައެއް ކަންތައްތައް މިއަތޮޅުގައި އަވަސް ކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ނައިފަރުގެ ކުރީގެ އަތޮޅުގެ ހިންގި ޢިމާރާތް ލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވާދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ގެއަކީ މިހާރު މިކައުންސިލް އިން ބާރު ހިންގާ ތަނަކަށް ނުވާތީ، އަތޮޅު ގެއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްކުރުން