މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް 22 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 44/2017 ވަނަ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ) ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ފީނުނަގާ ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް ތަކަށް ފީނެގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ފެންނަނީ އަދި އިތުރަށް މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރުން

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލިޔެ ކިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވެނު