މިދަންނަވާ ކަންތައް 24 ޖެނުއަރީ 2018 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 02/2018 ވަނަ ޖަލްސާ (ތިންވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނައިފަރު ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ގައުއެތުރުމަށް ބޭނުންވެގެން 300 ގައު ލިބުމަށް އެދިފައިވާތީ، ނައިފަރު ޕޮލިސްސްޓޭޝަނަށް 300 ގައު ދިނުމަށް ނިންމުން.

ޓައިނީ އައިލެންޑް ކޮންޒަވޭޝަން ޖަމްޢިއްޔާއިން ނައިފަރުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވަޞީލަތް އެކުލެވޭ ބިމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 4000 ގައު ދިނުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުން.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނޭ ފާދިއްޕޮޅު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚަކީ 11 މެއި 2018  ކަމަށާއި، އަދި މުބާރާތް އޮންނާނީ ގައުމީ މުގައްރަރަށްކަމަށާއި، މުބާރާތް ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވާނީ މުބަރާތް ބާއްވާ ރަށުގެ 2 ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2 އިދާރީ މަވައްޒަފުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށް ނޫން، ކޮންމެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މެންބަރެއްކަމަށް ނިންމުން.