މިދަންނަވާ ކަންތައް 05 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 03/2018 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ރަށްވެހިގެ 1 އަކީ ، މިކައުންސިލްއަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ލިބިފައވާ މަދު ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަސީލަތެވެ. މިހާރުވެސް އައި.ޔޫ.އެމް އަށް ދެވިފައިއެވަނީ ނައިފަރުގެ މާރކެޓް އަގާބަލާކުޑައަގެކެވެ. ނަމަވެސް އައި.ޔޫ.އެމް. އިން އަގު ކުޑަކުރުމަށް އެދިލައްވާފައި ވާތީ ފުރަތަމަ 1 އަހަރު ކޮންމެ މިލާދީ މަހަކަށް -/5000ރ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އަދި ފުރަތަމަ 1 އަހަރަށް ފަހު ކޮންމެ މަހަކަށް -/8000ރ (އަށް ހާސް ރުފިޔާ) އަށް ދޭން ފެންނަކަމަށް ނިންމުން.