މިދަންނަވާ ކަންތައް (07 ފެބްރުއަރީ 2018) ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2018/03 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނިންމުން.