މިދަންނަވާ ކަންތައް (07 މާރިޗް 2018) ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2018/6 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ރައީސް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނަގާފައިވަނީ ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވާތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން އަންގަވާފައި ވުމާއެކު ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުން މި ޖަލްސާގައި ބޭއްވުނެވެ.  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޅ. ކުރެންދޫ ކޯރަމް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސިމާއު އެވެ.

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޅ. ކުރެންދޫ ކޯރަމް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސިމާއު ކުރިން ހުންނެވީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްގެކަމުގެ މަޤާމްގައި ކަމަށް ވުމާއެކު ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމް ހުސްވުމުން ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ވޯޓްގައި ނައިބު ރައީސް މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢާޠިފް އެވެ.