ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2015، 2016 އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ނިންމާ 31 މާރޗް 2018ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ މަލީ ބަޔާން ހުށަހަނާޅާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުންނާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑުގޮންޖެހުމަކަށް ދިމާވީ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވުމާއި މާލީ ބަޔާނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ރިޕޯޓައް ރިޕޯޓްތައް ފުރިހަމަނުކުރެވުމެވެ. މިހެންކަމުން މިމަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 3/2006 ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ) ގެ ޗެޕްޓަރ 5 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ މާރޗް 31 ގެ ނިޔަލަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ނިންމާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2015، 2016 އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް މިހާރުވަނީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޕަބްލިޝްކުރެވިފައެވެ.