ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން 16 އޭޕްރީލް 2018 އިން ފެށިގެން 03 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފާދިއްޕޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއްގެ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިންގި މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލާއި، ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލާއި، ޅ. އޮޅުވެލިފުށީކައުންސިލާއި އަދި އަދި ޅ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިމެނޭގޮތުން ޖުމްލަ 18 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 14:30 ގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މީޓިންރޫމްގައެވެ. ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުމަދުފުޅެވެ.

މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ޖެމްސްނެޓްވޯކް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަވާ މުހިންމު ކަންކަމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްއާއި އަދި ކައުންސިލްތަކުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެސްއޯޕީތަކާއި އުޞޫލަތަކާއި ގުޅޭތުން ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.