މިއަހަރަކީ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްއަށް 10 އަހަރު ފުރޭ އަހަރު ކަމަށްވާތީ މިކަން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމާފިއެވެ. ސިވިލްސަރވިސް ދުވާހާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ މަސައްކަތެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނައިފަރުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން މިހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވަނީ 01 މެއި 2018 އިން 03 މެއި 2018 އަށެވެ.

މިގޮތުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ ދުވުމަކާއި، ސިވިސްސަރވިސްއަށް އަލަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއު ސްކިލްސް އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއަކާއި، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މަސްރޭހަކާއި، ސިވިސްސަރވިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން އެއްކުލައަކުން ހެދުންއެޅުމާއި އެދުވަހު ޚާއްޞަ ބެޖެއް ބޭނުންކުރުމާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެކުވެގެން ބާއްވާ ވޮލީ މެޗަކާއި ފުޓްބޯޅަ މެއްޗެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ބައިވެރިވާ ބާބަކިއު އަކުންނެވެ.