2018ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އިސްނަގައިގެން ނައިފަރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިވެގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 11 މެއި 2018ވީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވުނު މިހަރަކާތުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ސްޓޯލެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އެކި ކުޅިވަރުތަކާއި އެކު މިހަވީރު ކުރިއަށް ދިޔައިރު، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޓޯލުގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި އިނާމާއި ހަދިޔާ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.