ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 26 ވަނަ ޤްރުއާން މުބާރާތް ނިންމާ ވަނަވަނަ އަށް އައި ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި ތައްޓާއި ހަދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި 19 އޯގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހު ޅ. ނައިފަރު، މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ޖަލާލުއްދީން މާލަމުގައި ބޭއްވުނު އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވަނަވަނަ އަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަތާތްތަކުން ހުށަހެޅި އިނާމާއި ތައްޓާއި، ފައިސާގެ އިނާމު އަދި ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިއެވެ. އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝިޔާމެވެ.

މުބާރާތުން ވަނަ ވަނައަށް އައި ފަރާތްތައް:

ބަލައިގެން ކިޔެވުން

ގިންތި 01؛ 01 ވަނަ: މުޙައްމަދު ނިހާމް ނިހާދު (ތަންޒީލުލް ޤްރުއާން ކްލާސް)

ގިންތި 01؛ 02 ވަނަ: ބިންޔާ ބިންތު ޢަބްދުލްމަލިކު (އައިޑިއަލް މޫވްމަންޓް)

ގިންތި 02؛ 01 ވަނަ: އިސްމާޢީލް އަޝްޙަމް އަޙްމަދު (ތަމްޙީދުލް ފުރުޤާން)

ގިންތި 02؛ 02 ވަނަ: ޛުއްނޫން ބިން ޢަބްދުﷲ (މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް)

ގިންތި 03؛ 01 ވަނަ: ރިހާމް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް (މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް)

ގިންތި 03؛ 02 ވަނަ: މަރްޔަމް ނިހާޝާ ނިހާދު (ތަންޒީލުލް ޤްރުއާން ކްލާސް)

ގިންތި 04؛ 01 ވަނަ: ޢަބްދުﷲ ޙަޔާން ޙަމީޒް (އެފް. އެޗް. ފައުންޑޭޝަން)

ގިންތި 04؛ 02 ވަނަ: މަރްޔަމް އިނާސާ އަބޫބަކުރު (އިޙްޔާއު ޤުރްއާން ކްލާސް)

ގިންތި 05؛ 01 ވަނަ: އިޙްތިޝާމް އިބްރާހީމް (ތަމްޙީދުލް ފުރުޤާން)

ގިންތި 05؛ 02 ވަނަ: ޢާއިޝަތު ޤާނިތާ މުޙައްމަދު (އެފް. އެޗް. ފައުންޑޭޝަން)

ގިންތި 06؛ 01 ވަނަ: ޙަސަން މާނަފް މުޙައްމަދު (އިޙްޔާއު ޤުރްއާން ކްލާސް)

ގިންތި 06؛ 02 ވަނަ: ފާޠިމަތު ރަޒްފާ ރަޝީދު (ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)

ގިންތި 07؛ 01 ވަނަ: ފާޠިމަތު ރަނާ (ހަވަލި ޤްރުއާން ކްލާސް)

ގިންތި 07؛ 02 ވަނަ: ހިމްޔާން އިބްރާހީމް (އިޙްޔާއު ޤުރްއާން ކްލާސް)

މުޅިމުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުން 01 ވަނަ : ފާޠިމަތު ރަނާ (ހަވަލި ޤްރުއާން ކްލާސް)

މުޅިމުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުން 02 ވަނަ : ހިމްޔާން އިބްރާހީމް (އިޙްޔާއު ޤުރްއާން ކްލާސް)

މުޅިމުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުން 03 ވަނަ : އިޙްތިޝާމް އިބްރާހީމް (ތަމްޙީދުލް ފުރުޤާން)

ނުބަލައި ކިޔެވުން:

ގިންތި 01؛ 01 ވަނަ: ހައިކާ ހުސައިން (ހަވަލި ޤްރުއާން ކްލާސް)

ގިންތި 01؛ 02 ވަނަ: އަހްނާ ނިމާލް މުޙައްމަދު (މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް)

ގިންތި 02؛ 01 ވަނަ: އާމިނަތު މަހުދާ މުޙައްމަދު (އަމިއްލަ)

ގިންތި 02؛ 02 ވަނަ: އިބްރާހީމް ރިމާޒް ރިޔާޟް (ހަވަލި ޤްރުއާން ކްލާސް)

ގިންތި 03؛ 01 ވަނަ: އަމީނަތު ކާޔާ އަޙްމަދު (ހުނަރު ޤުރުއާންކުލާސް)

ގިންތި 03؛ 02 ވަނަ: ޙައްވާ މިފްޝާ މުޙައްމަދު (ތަންޒީލުލް ޤްރުއާން ކްލާސް)

ގިންތި 04؛ 01 ވަނަ: ޢާރިޝް ޢަބްދުﷲ (އައިޑިއަލް މޫވްމަންޓް)

ގިންތި 04؛ 02 ވަނަ: ޢާއިޝަތު ޞާއިބާ މުޙައްމަދު ރިކްޒާން (އައިޑިއަލް މޫވްމަންޓް)

ގިންތި 05؛ 01 ވަނަ: ޚަޝްޔަތު ޒީދާ ބިންތު ޒައިދު (ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)

ގިންތި 05؛ 02 ވަނަ: ޙާމިދު ޢަބްދުﷲ (އައިޑިއަލް މޫވްމަންޓް)

މުޅިމުބާރާތުން ނުބަލައި ކިޔެވުމުން 01 ވަނަ : ޚަޝްޔަތު ޒީދާ ބިންތު ޒައިދު (ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)

މުޅިމުބާރާތުން ނުބަލައި ކިޔެވުމުން 02 ވަނަ : ޢާރިޝް ޢަބްދުﷲ (އައިޑިއަލް މޫވްމަންޓް)

މުޅިމުބާރާތުން ނުބަލައި ކިޔެވުމުން 03 ވަނަ : އާމިނަތު މަހުދާ މުޙައްމަދު (އަމިއްލަ)

ޚާއްޞަ ވަނަތައް

01 ވަނަ ރަށް: ޅ. ނައިފަރު

01 ވަނަ ސްކޫލް: މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް / ޅ. ނައިފަރު

01 ވަނަ ގްރުއާން ކްލާސް: އިޙްޔާއު ޤުރްއާން ކްލާސް / ޅ.ހިންނަވަރު

01 ވަނަ އެންޖީއޯ: އެފް. އެޗް. ފައުންޑޭޝަން / ޅ. ނައިފަރު

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 03 ރަށަކުން ޖުމްލަ 292 ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން 04 ސްކޫލާއި 06 ޤުރުއާން ކުލާހާއި 06 އެންޖީއޯ އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން 17 ކެންޑިޑޭޓުން މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 16 އޯގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 04 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 11 ސެޝަނަކަށް ބަހައިލައިގެން ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގައެވެ. 292 ކުދިން ބައިވެރިވި މިމުބާރާތުގެ ހުރިހާ ސެޝަނަކާއި އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާވަނީ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ކުރެވިފައެވެ.