މިދަންނަވާ ކަންތައް 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2018/5 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 އިން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ އަހަރީޗުއްޓީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސިމާއު އަށް ދޭން ނިންމުން.