މުއްދަތު އިތުރުކުރެވުނު އިޢުލާން

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު (އިޞްލާޙުކުރެވިފައި)

ވަކި ފަރުދުން ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް (ޕީޑީއެފް) (އިސްލާހުކުރެވިފައި)

ވަކި ފަރުދުން ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް (އެމްއެސް ވޯޑް ފައިލް) (އިސްލާހުކުރެވިފައި)

މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް (އެމްއެސް ވޯޑް ފައިލް) (އިސްލާހުކުރެވިފައި)