ނަންއެޑްރެސްއަތޮޅާއިރަށްމަޤާމްޚިދުމަތް ފެއްޓެވިޚިދުމަތުން ވަކިވެލެއްވި
އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް ޙާޖީބަގީޗާގެޅ. ނައިފަރުއަތޮޅު ވެރިޔާ
އަލްމަރުޙޫމް ވަޑިދޮންމަނިކްކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ
އަލްމަރުޙޫމް އަހުމަދު ޝަފީޤުހ. ޝަފީޤުގެކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ
އލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދުހ. މީނާޒްކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގ. ކެތީރޯޒްކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ1975
އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ކާންނާކަލޭފާނުލައިނޫފަރުގެޅ. ނައިފަރުއަތޮޅު ވެރިޔާ1962
އަލްމަރުޙޫމް އިދުރީސް ޢަލީއަތިރީގެޅ. ކުރެންދޫއަތޮޅު ވެރިޔާ
އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުނޫރާނީގެޅ. ހިންނަވަރުއަތޮޅު ވެރިޔާ
އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަބްދުލްޙަކީމްލައިނޫފަރުގެޅ.ނައިފަރުއަތޮޅު ވެރިޔާ
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދުހ. އިރުވައިކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ15-06-1980
އަލްފާޟިލް ކުއްޅަވައް އިބްރާހީމްދީދީހ. ހޭޒްލީންކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ11-01-1982
އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާރޭނިގެޅ. ނައިފަރުއަތޮޅު ވެރިޔާ12-01-198308-11-1990
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުލްމަޖީދުގ. މަންޒިލްކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ16-03-199115-02-1992
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދުމއ. އަލިތަރިކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ15-02-199220-02-1995
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަފީޤުގ. ރިހިއަވިކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ20-02-199503-04-1996
އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޔޫސުފުމ. ތާވަތާކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ12-06-199621-05-1997
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޢަފޫރު އަޙުމަދުމއ. ރޯސްކ. މާލެއަތޮޅު ވެރިޔާ15-01-199804-09-2001
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިޒާރުސީތާރ. އިންނަމާދޫއަތޮޅު ވެރިޔާ04-09-200101-11-2004
އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ސާވީފެހިފަރުދާމ. ވޭވަށްއަތޮޅު ވެރިޔާ01-11-200409-11-2006
ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމްނިކަގަސްދޮށުގެޅ.ނައިފަރުއަތޮޅު ވެރިޔާ10-11-200601-07-2007
އަޙުމަދު މޫސާރިވެލިޅ.ނައިފަރުއަތޮޅު ވެރިޔާ02-07-20072009
މުޙައްމަދު މާހިރު އީސާހިޔާވަހިޅ. ހިންނަވަރުއަތޮޅު ވެރިޔާ20092011
ރިޟްވާން ޢަލީނަރުގިސްވާދީޅ.ނައިފަރުކައުންސިލްގެ ރައީސް26-02-201125-02-2014
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދުކޮއިރިވެލިޅ. ކުރެންދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް26-02-201402-06-2017
މުޙައްމަދު ޙުސައިންއަކިރިޅ. ނައިފަރުކައުންސިލްގެ ރައީސް27-06-201707-02-2018