ޗެއަރޕާސަން – މުހައްމަދު އަހުމަދުފުޅު

މެމްބަރ – އަހުމަދު ހުސައިން

މެމްބަރ – އިބްރާހިމް އާތިފް

މެމްބަރ – އަބްދުﷲ ހުމައިދު އަބްދުް ރައްޒާގް

މެމްބަރ – މުހައްމަދު ފަޔާޒް އަލީ

މެމްބަރ – އަހްމަދު ތާރިގް

މެމްބަރ – އަހުމަދު ބަދުރު ހުސައިން