Lh.Aoll Council

އެޑްރެސް:

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޅ. ނައިފަރު ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:

ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް

ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑިތައް

ހެދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް

އިންފޯމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު

ނަން: އަބްދުﷲ އާދަމް

Abdulla Adam

އީމެއިލް: abdulla@lhaviyani.gov.mv

ފޯން: 6620105

މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓަރީ

ނަންމަޤާމް
ފޯން
އީމެއިލް
އިބްރާޙިމް ޝިމާޢު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
6620114ibrahim.shimau@lhaviyani.gov.mv
އިބްރާޙީމް އާޠިފްކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
6620115
ibrahim.athif@lhaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ޙުސައިންކައުންސިލް މެންބަރު6620113
mohamed.hussain@lhaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ޢަހުމަދު
ޑިރެކްޓަރ
6620103
mohamed.ahmed@lhaviyani.gov.mv
އަޙްމަދު ޙުސައިން
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
6620111
ahmed@lhaviyani.gov.mv
ސަޢީދާ ޢަބްދުﷲއިބްރާހީމް
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
6620118
saeedha@lhaviyani.gov.mv
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޢަބްދުﷲ
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
6620081
azeez@lhaviyani.gov.mv
ޢަބްދުﷲ އާދަމް
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
6620105
abdulla@lhaviyani.gov.mv
ޝަހީދާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
6620331
shaheedha@lhaviyani.gov.mv
ނަސްރުﷲ މުޙައްމަދު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
6620100
nasr@lhaviyani.gov.mv
ޢާރިފާ މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
6620107
arifa@lhaviyani.gov.mv
ޢާބިދާ ޢަބްދުﷲ
އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ
6620083
abidha@lhaviyani.gov.mv
ޙައްވާ މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
6620117
hawwa@lhaviyani.gov.mv
ނާއިލާ އަޙްމަދު
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
6620116
naaila@lhaviyani.gov.mv
ޒުލައިޚާ މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ
6620082
zuley@lhaviyani.gov.mv
ޔާސީން ޢަބްދުﷲ
އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ
6620102
yaaseen@lhaviyani.gov.mv
އާމިނަތު ޢިރުފާނު އިބްރާހީމް
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
6620120
irufaan@lhaviyani.gov.mv
އާމިނަތު ޢަބީރާ ޢަބްދުﷲ
އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
6620104
abeera@lhaviyani.gov.mv
ޢާއިޝަލު ލަޙުފާ
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
6620110
lahufa@lhaviyani.gov.mv
ފާޠިމަތު ނިޙްލާ ރަޝީދު
ފަންޑް އޮފިސަރ
6620109
vinavi@lhaviyani.gov.mv
ނަޖީބާ ޢަބްދުﷲ
މަސައްކަތު
މުޙައްމަދު ޢަލީ
މަސައްކަތު
ފާޠިމަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
މަސައްކަތު
ފާޠިމަތު ތަރުމީނާ
މަސައްކަތު
ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙުސައިން
ޑްރައިވަރ
އައްބާސް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ލޯންޗް ޑްރައިވަރ
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
ފަޅުވެރި
ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ޙަނީފް
ފަޅުވެރި
ޢަބްދުﷲ ޙިސާން
ފަޅުވެރި
ޙުސައިން ސަމާޙުފަޅުވެރި