ލޯންޗުގެ ނަން: ސަލާމް ލޯންޗު

ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 21 ޖާގަ (03 ފަޅުވެރިންނާއިއެކު)

އިންޖީނު: 250 ހޯސްޕަވަރގެ 02 އިންޖީނު

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު: ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ 01 މޭލަކަށް 130 ރުފިޔާ

ރަށެއްގައި މަޑުކުރާނަމަ: މަޑުކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 200 ރުފިޔާ

ގުޅުއްވާނެ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ( ފޯން: 6620103 )