މުޙައްމަދު ޙުސައިން

މެންބަރު
ނައިފަރު ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ސިމާއު

ރައީސް
ކުރެންދޫ ދާއިރާ

އިބްރާހީމް އާތިފް

ނައިބު ރައީސް
ކުރެންދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޢަހުމަދު

ޑިރެކްޓަރ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

މުޙައްމަދު ޢަހުމަދު

ޑިރެކްޓަރ
އެޓޮލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާރވިސް ސެކްޝަން

އަޙުމަދު ޙުސައިން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ސެކްޝަން

ޢަބްދުﷲ އާދަމް

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާރޗް އެންޑް މޮނީޓަރިންގ ޔުނިޓް

އާމިނަތު އަބީރާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

އާރިފާ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

އައިޝަތު ލަހުފާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ފާތުމަތު ނިހުލާ

ފަންޑު އޮފިސަރ

ޢަބްދުޢަޒީޒު ޢަބްދުﷲ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ބަޖެޓް އެންޑް

ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

އާބިދާ ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

ޒުލައިޚާ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ސަޢީދާ ޢަބްދުﷲ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އެޑްމިން، އެޗްއާރު އެންޑް އައިޓީ ޔުނިޓް

ޝަހީދާ ޢަބްދުއްލަޠީފް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޙައްވާ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނާއިލާ އަހުމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އާމިނަތު އިރުފާނު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޔާސީން ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނެންސް އޮފިސަރ

ނަސްރުﷲ މުޙައްމަދު

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން