ޔާސީން އަބްދުﷲ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޢާޡިމް

ކައުންސިލް މެމްބަރ
އޮޅުވެލިފުށި ދާއިރާ

އިބްރާޙިމް ޝިމާޢު

ކައުންސިލް މެމްބަރ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ކައުންސިލް މެމްބަރ
ނައިފަރު ދާއިރާ

ޙަސަން ޝާފިޢު

ކައުންސިލް މެމްބަރ
ހިންނަވަރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޢަހުމަދުފުޅު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް

އަޙުމަދު ޙުސައިން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
އެޓޮލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާރވިސް ސެކްޝަން

ރުޤިއްޔާ ޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ސެކްޝަން

ޙަސަން އިޔާސް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޢަބްދުﷲ އާދަމް

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާރޗް އެންޑް މޮނީޓަރިންގ ޔުނިޓް

އާމިނަތު އަބީރާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

އާރިފާ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

އައިޝަތު ލަހުފާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ފާތުމަތު ނިހުލާ

ފަންޑު އޮފިސަރ

ޢަބްދުޢަޒީޒު ޢަބްދުﷲ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ބަޖެޓް އެންޑް

ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

އާބިދާ ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

ޒުލައިޚާ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ސަޢީދާ ޢަބްދުﷲ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އެޑްމިން، އެޗްއާރު އެންޑް އައިޓީ ޔުނިޓް

ޝަހީދާ ޢަބްދުއްލަޠީފް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޙައްވާ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނާއިލާ އަހުމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އާމިނަތު އިރުފާނު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނަސްރުﷲ މުޙައްމަދު

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން