ފާދިއްޕޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އަހަރީ މަހާސިންތާ ނިންމާލައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ލޯކަލް ކައުންސިލް ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން ހަތަރު ފަރާތަކުން ސީއެސްއާރު އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސްޓާފް އޮފް ދަ އިޔަރ އިޢުލާންކޮށް އެވޯޑްދީފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޅ އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން 2018 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލަކަށް ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލް

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޅ އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކުރެންދޫ ކައުންސިލަށް

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގައި 03 ވަނަ ހޯދާ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
[...]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ހިންނަވަރު ބަލިކޮށް ޅ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ފުޓްބޯޅަމުބާރާތް ކުރެންދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކުރެންދޫ އިން ކަށަވަރުކޮށްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

Next Page »