މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 06 މާރިޗް 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/11 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  • ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުގެ، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނީލަންކިއުމަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނީލަން ފެށޭ އަގުތަކާއިއެކު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުން.