މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 17 އެޕްރީލް 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/16 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 68 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރަށްވެހިގެ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށްގެނެސް، ޢިމާރާތް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް 25 މާރޗް 2019 ގައި ލިޔެ ނިޢުމާ މުޙައްމަދުފުޅު ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިޓީގައި، އެއްބަސްވުމުގެ 6 އޭ ގައި ބުނާގޮތަށް ފަރުނިޗަރުތައް މިލްކުކުރުމުގެ ބޭނުމެއްނެތުމާ، އެ ފަރުނިޗަރުތައް ބޭނުންކުރި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު، އެތަކެތި އަދި ހުރީ ހަމަ އާކޮށް ރަނގަޅު ކޮށްޑިޝަންގައިވާތީއާ، ބޭނުންކުރި މުއްދަތަށް (25އޭޕްރީލް 2019 ގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔާއި، އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ) ޑިޕްރިސިއޭޝަންއަށްވާ ފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ފަރުނިޗަރުތައް، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްއާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން ދެފަރާތަށްވެސް މާލީ ލުޔެއް ލިބޭތީއާ، އެހެން ނުހަދައިފިނަމަ، އަލުން ފަރުނިޗަރު ގަނެގެން، ޢިމާރާތް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް، މިއިދާރާއަށްވެސް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނޭކަމަށް ފެންނާތީ، 25 އޭޕްރީލް 2019 ގެ ނިޔަލަށް ޖެހޭ ކުއްޔާ، ފަރުނިޗަރުތަކުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންއަށްވާ ފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ފަރުނިޗަރުތައް، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްއާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދެން ނިންމުން.

ޅ. ނައިފަރު ފޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގޯތިތެރޭ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގޯތިތެރޭގައި އެތުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 250 ގައު ލިބޭނެގޮތްވުން އެދި، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެދިލައްވާފައިވާގޮތުގެ މަތިން އެ މުއައްސަސާއާ 250 ގާ ޙަވާލުކުރަން ނިންމުން.