މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/35 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލުކުރުމަށް މާލީގޮތުން އެހީދީފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން، އެފަރާތްތަކުން ކިޔަވަމުންއައި ކޯސް ނިމި، އިތުރަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް މާލީއެހީއަށް އެދިފައިވުމާއެކު، އެފަރާތްތަކަށް މަތީލެވެލްއަށް ކިޔެވުމަށް މާލީއެހީ ހަމަޖައްސައިދީ، ވިނަވި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލީއެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް، ޝަރްޠުހަމަވޭތޯ ބެލުމަށާ، އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބިޑްކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި، އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އީ.ޑީ) ޔުނިޓް އަށް ފޮނުވައިގެން، މާލީ އެހީދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅަން ފެންނަކަމަށާ، މިބަދަލުތައް ވިނަވި އުޞޫލްތަކަށް ގެނެސް ވީހާއަވަހަކަށް ޢާންމުކުރަން ނިންމުން.