ފާދިއްޕޮޅު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްތަކާއި ކަސްރަތު ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން

އިޢުލާން

އުސޫލް

އެމް. އޯ. ޔޫ ފޯމް