މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 08 ޖުލައި 2020 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020/13 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 110 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސެންސް ޖަމްޢިއްޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮގުރާމްއަކީ މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ހަރަކާތަކަށްވެފައި، މި ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގުރާމްތަށް ހިންގުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ސެންސް ޖަމްއިއްޔާއިން އެއްވެސް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާތީ މިވަގުތު ސެންސް ޖަމްއިއްޔާއިން ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ކުރުކުޗޫނާ ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް އެހީއެއް ހަމަޖައްސަވާދެވެން ނެތްކަމަށް  ނިންމުން.

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ އައު ޢާއްމުޙާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުން.

ވިޔަ މޮޑިއުލްގެ ރޯލްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުން ހުށައަޅާފައިވާގޮތަށް އެލް.ޖީ.އޭ. އަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދޭންފެންނަކަމަށް ނިންމުން.