މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 03 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020/28 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 125 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އޭ ޒޯން ބިން ސާފުކުރުމުގެ  މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމުގެ ކުރިން، 1 އަހަރު ދުވަހަށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ސިމާއުއަށް 5 ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭން ނިންމުން.