މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 16 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020/29 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 126 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ދަޢުވާ ފައުންޑޭޝަނުން ހިންގާ ދީނީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދޭ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި -/3000 (ތިންހާސް ރުފިޔާ) އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޭން ނިންމުން.