ރަށުގެ ބޮޑުމިން50 ހެކްޓަރ
އާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން22 ހެކްޓަރ
އާބާދީ4712
ގޭބިސީގެ ޢަދަދު495
މިސްކިތްތަކުގެ ޢަދަދު4
ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްފެނަކަ އާއި ހަވާލުކޮއްގެން
ބަނދަރުގެ ހާލަތުރަނގަޅު
ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިން (ބަނދަރު ހަދާފައިވާނަމަ)1200x250 އަކަފޫޓް
ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު1
ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު13
ޕްރީސްކޫލްގައި ކިޔަވާކުދިންގެ ޢަދަދު120
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ހިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު
ޔޫތު ސެންޓަރގެ ޢަދަދު (ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ)1
ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑު ތަކުގެ ޢަދަދު (ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ)1
ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރައިގެ އަދަދު
ރަށުގައި ހިންގާ ސައިހޮޓާ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ އަދަދު5
ރަށުގައި ހިންގާ ކުންފުނީގެ އަދަދު
މަގުތައް ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައްތީގެ ޢަދަދު
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު25
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު94
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވައިގެ އުޅަނދު ފަހަރު0
ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު141