އޭޒޯން ލައިސަންސް ބިން ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހިންގާފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ 06 އޭޕްރީލް 2018ވީ ހުކުރު ދުވަހު އޭޒޯން ލައިސަންސް ބިމުގައެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ 29 ގަސް ބިމުގައި އިންދާފައިވެއެވެ.

މިމަސައްކަތުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ނައިފަރުގައި ފެނާނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އިންޑިއާގެ ލަކީ އެކްސްޕޯޓް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ގަސްޖެހުމަށްޓަކައި ވަޅުކޮނެ އަދި ފަސްއަޅައިދީފައިވަނީ އެފަރާތުން ނައިފަރުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ކުޑަ އެކްސްކަވޭޓަރަކުންނެވެ.

އެޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ބިން އިތުރަށް ހިތްފަސޭހަކޮށްކުރުމުގެ ވިސްނުން ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގެންގުޅުއްވައެވެ. މިގޮތުން ބިން ފެހިކުރުމާއި މީހުން ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް މަޑުކޮށްލާ އިށީދެލާނެ ފަދަ ގޮނޑިތައް ބިމުގައި ޖެހުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ބިން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ކުރެވެމުންދަނީ ބިމުގައި ލައިޓްޖަހައި ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.