ބައިނަލް އަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޅ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން 04 އޯގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވުނު އާއިލީ ހަވީރުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ޅ. ނައިފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ހުޅަނގުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ބޭއްވި މިހަވީރުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ކުޑަކުދިންނާއިގުޅޭ ސްޓޯލެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ޅ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުންވެސް ވަނީ މިސްޓޯލްގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

މިސްޓޯލްގައި ކުޑަކުދިންނާއިގުޅޭ ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި ފޭސްޕެއިންޓް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާ ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ސްޓޯލަށް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. ހަވީރު 16:15 އިން ފެށިގެން 18:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިއާއިލީ ހަވީރުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބައެއް މުއައްސާތަކާއި ބައެއް ކަލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ވަނީ ބައިވެރިފައެވެ. މިއީ ވޭތުވެ ދިޔަ 02 އަހަރުތެރޭ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވި މިފަދަ 04 ވަނަ ހަރަކާތެވެ.