މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޅ އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ޤާއިމްކޮށްފައިވަނީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މިސެންޓަރުން މީރާގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައްވެސް ލިބިގެންދާނެކަމަށް މީރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މިރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ފާދިއްޕޮޅުގައި ގާއިމްވެގެން ދިއުމުން ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެމުންއައި މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް މިހާރުވަނީ ސެންޓަރުގެ ދަށަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ އެއްވެސް ކުއްޔަކާއި ނުލާ އިމާރާތުގެ ވަޞީލަތް ފޯރުކޮށްދީ އޮފީސް ސެޓަޕްހެދުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު ސެންޓަރުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްފަދަ ބައެއް ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާނީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންނެވެ.

މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް މިއަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމަކީ ފާދިއްޕޮޅު ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމެނިގެން ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވެސް ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތްތައްވެސް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލިބޭގޮތަށް އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިގޮތުން އޭޒޯން ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް މިހާރުވަނީ ތަޢާރަފްކޮށް ޚިދުމަތް ދެވެން ފަށާފައެވެ. އަދި މާލެގޮސްގެން ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސް ފާދިއްޕޮޅުގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމާއިގުޅޭ އިދާރަތަކާއި ދަނީ މަޝްވަރާކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން މިހާރު އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތަކީ އިމިގްރޭޝަންގެ ޑެސްކެއް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޤާއިމްކޮށް އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ޅ އަތޮޅުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތެވެ.