މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 09 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/2 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 54 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

1-  2019 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެދިފައިވާ ކަންކަން ހިމަނައިގެން ޑްރާފްޓްކޮށް، ރިވިއުކުރެވިފައިވާގޮތަށް، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރަންފެންނަކަމަށް،