މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 06 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/7 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 59 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުގެ، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނީލަންކިއުމަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން ވަގުތުބޭނުންވާތީ ، އެހެންޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރަންނިންމުން.