މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 27 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/10 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 62 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފާދިއްޕޮޅުގެ މުވައްސަސާތަކަށް ވިނަރެސް ސްކީމް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި “ވިނަރެސް ސްކީމް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް” އާއި އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުން.

ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ފާސްކުރުން.