މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 10 އެޕްރީލް 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/15 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 67 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ޚިދުމަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މިއިދާރާއިން ދޭންފެށުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމުން.