މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 24 އެޕްރީލް 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/17 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޅ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ 10,512 ޙިއްސާގެ ފައިދާ، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ  1368 ރެވެނިއު 1 އެކައުންޓް، ނަންބަރު 7705-700332-001  އަށް ޖަމާކުރުމަށް ނިންމުން.