މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 09 މެއި 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/19 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 71 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި އިސްލާހް ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން ހުރުމުން ، ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ އުސޫލާއި އެހެނިހެން އިސްލާހްތަކާއިއެކު އިސްލާހްކޮށް ކައުންސިލްގެ އެހެން ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރަން ފެންނަކަމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ މާލީޒިންމާދާރު ވެރިއަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށްވެފައި ، ކައުންސިލްގެ އެއްމެހާކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް އާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި މެމްބަރު ކަމަށްވާތީ އަދި އަދުގެ ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ މިކައުންސިލްގެ މާލީޒިންމާދާރު ވެރިޔަކީ މިހާރުވެސް އޮތްގޮތައް މިކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގައި ބާއްވަން ފެންނަކަމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ސިމާއުއަށް 15 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭން ފެންނަކަމަށް ނިންމުން.